โลโก้เว็บไซต์ ห้องเรียนต้นแบบ สร้างนักบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมรุ่นเยาว์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ห้องเรียนต้นแบบ สร้างนักบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมรุ่นเยาว์

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 1 กันยายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 1 ก.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนต้นแบบบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรม ภายใต้โครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นครูและนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงที่เป็นเครือข่ายเก่า ประกอบด้วย โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนผดุงปัญญา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการออกแบบโมเดลธุรกิจกล้วยฉาบ โดยทำการวิเคราะห์ SWOT เพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อน แล้วจัดทำโมเดลขึ้นใหม่ อาทิ การกลุ่มเป้าหมายใหม่ แล้วสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักและพร้อมขยายสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา