โลโก้เว็บไซต์ โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนทำงาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน ประจำปี 2562 มีนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมประกอบด้วยการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานจริง โดยวิทยากรที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฯ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ขณะที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ

ซึ่งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนที่จะจบออกไปทำงานจริง ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์การทำงาน ได้รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอกมหาวิทยาลัย และสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา