โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยื่นจดสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยื่นจดสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยื่นจดสิทธิบัตรและการยกร่างคำขอ" ภายใต้กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการยื่นจดสิทธิบัตรและฝึกปฏิบัติการยกร่างคำขอสิทธิบัตรสำหรับคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของ มทร.ล้านนา ตาก เพื่อเตรียมความพร้อมของผลงานวิจัยเพื่อเข้าสู่กระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมคำพุฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา