โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ปวส.  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การประชุมเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 109 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุม เนื้อหาการประชุมประกอบการหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 การกำหนดสมรรถนะความต้องการกำลังคนระดับช่างเทคนิคของสถานประกอบการ การกำหนดแนวทางและรูปแบบการพิจารณาหลักสูตร และการนำเสนอพร้อมสรุปแนวทางการดำเนินงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา