โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-07-12

มทร.ล้านนา ตาก ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ก.ค. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้บริหารและคณาจารย์นำนักศึกษาร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยวัดหนองกะโห้ วัดเขาถ้ำ วัดโคกพลู และวัดดอยคีรี >> อ่านต่อ


การฝึกอบรมการซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2562 เรื่อง การซ่อมแซมรอยร้าวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การตรวจสอบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยการทดสอบแบบไม่ทำลาย เทคนิคการซ่อมแซมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินและความยาวของเสาเข็มในอาคารที่ก่อสร้างแล้... >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตร ปวส.
ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันนี้ (12 ก.ค. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการประชุมเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดย ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุม เนื้อหาการประชุมประกอบการหารือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 การกำหนดสมรรถนะความต้องการกำลัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา