โลโก้เว็บไซต์ Young Inventors: นำเสนอแผนสร้างแบรนด์ พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Young Inventors: นำเสนอแผนสร้างแบรนด์ พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 454 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดการประเมินแผนโครงร่างงานวิจัยของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณ และวิธีการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ RMUTL-STEAM3 ภายใต้โครงการจัดกระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีประสบการณ์ในการเป็นนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (Young Inventors) ซึ่งจากหลังจากนี้จะได้นำผลงานนวัตกรรมไปจัดแสดงและประกวดการแข่งขันภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา