โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ตนเอง สร้างสัมพันธภาพ ป้องกันการทำร้ายตนเอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

อบรมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ตนเอง สร้างสัมพันธภาพ ป้องกันการทำร้ายตนเอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 3 ก.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก นำนักศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์สัมพันธภาพ เพื่อสร้างความสำเร็จในการป้องกันการทำร้ายตนเอง ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพ และนำความรู้ด้านการวิเคราะห์การสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปใช้ในการพัฒนาพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองและผู้อื่น อันเป็นแนวทางในการป้องกัและแก้ปัญหาสุขภาพจิต และสามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเหมาะสมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา