โลโก้เว็บไซต์ ส่งมอบระบบเทคโนโลยี Tour 3D ต่อยอดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ส่งมอบระบบเทคโนโลยี Tour 3D ต่อยอดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1928 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิ.ย. 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ส่งมอบระบบแอปพลิเคชั่นประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตากด้วยเทคโนโลยีสามมิติและเทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Tour 3D ให้แก่จังหวัดตาก โดยนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขื่อนภูมิพล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดตาก และเพื่อเป็นการต่อยอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตากภายใต้โครงการรณรงค์ปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย Amazing ไทยเท่

เทคโนโลยีดังกล่าวเป็นผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย นายวชิระ คุณาแจ่มจรัส นายภานุพงศ์ จันโททัย  และอาจารย์วันชนะ จูบรรจง อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นการนำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในจังหวัดตาก โดยสามารถรับชมได้ 3 รูปแบบ ได้แก่
1. โมเดล 3 มิติ หรือ Tour 3D ที่สร้างขึ้นจากการถ่ายภาพทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ที่ทำการบันทึกทุกมิติของวัตถุ ซึ่งสามารถแสดงสัดส่วนและผิววัตถุในรูปแบบ 3 มิติได้อย่างถูกต้อง สามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา
2. ภาพ 360 องศา เป็นการบันทึกภาพจากสถานที่จริงทุกทิศทางรอบตัว โดย Tour3D สามารถแสดงสภาพแวดล้อมในมุมมอง 360 องศาที่เกิดจากการนำภาพในมุมต่างๆ ประกอบเข้าด้วยกันจากกล้องคุณภาพสูง โดยผู้จัดทำนำเสนอจุดเด่นในแต่ละสถานที่ไว้อย่างน่าสนใจ
3. Virtual Reality ให้ผู้ชมสามารถสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในรูปแบบ VR ที่จำลองสภาพแวดล้อม บรรยากาศผ่านการรับรู้จากการมองเห็น

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวและรับชมได้ที่ http://it.tak.rmutl.ac.th/tour3d

ภาพ: ผศ.รุ่ง หมูล้อม, อ.วันชนะ จูบรรจง


คลังรูปภาพ : ส่งมอบแอฟ Tour 3D


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา