โลโก้เว็บไซต์ Young Invertors พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Young Invertors พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 29 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 740 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมี ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดการอบรม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 465 คน โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา พ.ศ. 2561-2565 การนำเสนอผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ ผลงาน "เทคนิคการขึ้นรูปทรงกลมแบบแช่แข็งย้อนกลับ" ซึ่งได้รับรางวัลนักประดิษฐ์และได้รับการเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ การบรรยายพิเศษเรื่อง "Thailand 4.0 กับ Innovation และการสื่อสารระบบ 5G กับการออกแบบนวัตกรรม" โดย ผศ.ประมูล บัวน้อย จากห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.บี.เอ็น. ออโตเมชั่น แอนด์ เซอร์วิส ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบแมคคานิกส์และการประยุกต์ใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอัตโนมัติ พร้อมทั้งรายละเอียดการเขียนโครงร่างงานวิจัย เกณฑ์การพิจารณา และวิธีการสร้างนวัตกรรมในรูปแบบ RMUTL-STEAM3 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ Thailand 4.0 มทร.ล้านนา ตาก จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นนวัตกรหรือนักจัดการนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข รวมถึงการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อให้นักศึกษาได้ลองสัมผัสการเป็นนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ (Young Inventors) สามารถนำสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ Thailand 4.0 โดยผ่านการจัดตั้งกลุ่มนักศึกษาพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อหาแนวคิดใหม่ในการสร้างนวัตกรรม การเขียนโครงร่างงานวิจัย และนำนวัตกรรมไปจัดแสดงและประกวดการแข่งขันภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา