โลโก้เว็บไซต์ Young Inventors | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

Young Inventors

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาYoung Invertors พัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ตอบโจทย์ Thailand 4.0
วันที่ 29 มิ.ย. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการคิด การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี จัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ ภายใต้โครงการส่งเสริม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา