โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เชิญชวนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 524 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก โดย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีฯ นำทีมคณาจารย์เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประกอบด้วย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Camp)" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โครงการดังกล่าวจะได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้บูรณาการความรู้ด้านการทำอาหารกับกระบวนการสะเต็มศึกษา (STEM) และใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอผลงาน โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการจากสถานศึกษาต่างๆ ฝั่งตะวันตกของจังหวัดตากไม่น้อยกว่า 15 โรงเรียน ประกอบด้วยนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 30 คน และครูจำนวนไม่น้อยกว่า 15 คน 

โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าว จะได้นำไปขยายผลและเข้าร่วมการประกวดภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

ภาพ: อ.วันชนะ จูบรรจงออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา