โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 มิถุนายน 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 438 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (4 มิ.ย. 62) ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์พัฒนาทักษาวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 โดยนายขวัญชัย เทศฉาย รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปได้รับทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโครงการ และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและเป็นการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม สาขาการตลาด สาขาการบัญชี สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

ภาพเพิ่มเติมที่: Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา