โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการรายงานผลการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการรายงานผลการฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มี.ค. 62 รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและการรายงานผลหลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561 จัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้ระดมความรู้ ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อให้นักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการรุ่นต่อไปได้รับทราบประโยชน์และปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเข้าร่วมโครงการ และนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและพัฒนาศักยภาพให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 206 คน ประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา