โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจและการฝึกงานทางวิศวกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจและการฝึกงานทางวิศวกรรม

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 309 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 มี.ค. 62 มทร.ล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ประจำภาคเรียนที่ 3/2561 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงาน การบันทึกรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทำรายงานในรูปแบบสหกิจศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา มีนักศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้แก่ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน ปี 1) ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน ปี 2) ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน ปี 1 และ ปี 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) สาขาวิศวกรรมโรธา (เทียบโอน) สาขาการตลาด สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาการบัญชี และสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม รวม 296 คนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา