โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 322 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา