โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-03-15

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์)
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิศวกรรมเครื่องกล (ช่างยนต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินจำทั้งสิ้น 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ดาวน์โหลด >> ประกาศประกวดรา... >> อ่านต่อ


ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน ข่าวบุคลากร

สามารถดาวน์โหลดได้>>>ที่นี้ สอบสัมภาษณ์  วันที่  21  มีนาคม  2562 ณ  สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์  ชั้น  3   >> อ่านต่อ


แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการความรู้วิชาชีพครูช่างสู่ประสบการณ์งานสอนจริง
ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 15 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาต่างๆ ได้นำเสนอผลงานและเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ    >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา