โลโก้เว็บไซต์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการความรู้วิชาชีพครูช่างสู่ประสบการณ์งานสอนจริง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ บูรณาการความรู้วิชาชีพครูช่างสู่ประสบการณ์งานสอนจริง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 173 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมทองกวาว คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรี่ยนรู้การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ภาคเรียนที่ 2/2561 โดยนักศึกษาที่ได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ สถานศึกษาต่างๆ ได้นำเสนอผลงานและเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์ในภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกประสบการณ์ ประกอบด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

ภาพเพิ่มเติม Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา