โลโก้เว็บไซต์ งานประชุมวิชาการสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

งานประชุมวิชาการสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 มี.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ "บูรณาการองค์ความรู้พัฒนาสู่ชุมชนท้องถิ่น" ซึ่งมี ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวม 40 เรื่อง มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 450 คน นอกจากนี้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างงานโดยใช้ Googel form และการนำเสนองานให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Power point

โครงการประชุมวิชาการสำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และผลงานสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษาระดับประิญญาตรี ในการเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข้งให้กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพเพิ่มเติมที่ Facebook: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา