โลโก้เว็บไซต์ การสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 กับโปรแกรม SAP | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 กับโปรแกรม SAP

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 มีนาคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 488 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก โดยสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 กับโปรแกรม SAP โดย ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชีให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสาขาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ยังได้มอบเงินสมทบทุนให้แก่นักศึกษารุ่นน้องเพื่อใช้ในกิจกรรมของสาขาในปีต่อไป 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อก่อให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็ว ทันสมัย เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบันการบริหารงานของเอกชนหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของรัฐเองต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสม สอดคล้อง และทันสมัย เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์การท่ามกลางการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจ องค์การต่างๆ จึงได้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการวางแผนทางธุรกิจ มีการเชื่อมโยงกันของข้อมูลมากขึ้นทำให้ตอบสนองความต้องการของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ซอฟแวร์ SAP (Systems, Applications and Products in Data Processing) ซึ่งเป็นซอฟแวร์ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกว่ามีความสามารถในเชิงบูรณาการสูงสุด อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องบนกรอบ World Class Best Practice ซึ่งทำให้สามารถครอบคลุมกระบวนงานหลักของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

จากความสำคัญดังกล่าว สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0  กับโปรแกรม SAP” เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม SAP มีการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบัญชีรู้จักการปรับตัวรองรับเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป

ภาพ - พงศ์พันธ์ศักดิ์ พึ่งชาติ, งานประชาสัมพันธ์

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา