โลโก้เว็บไซต์ 2019-03-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-03-09

การประชุมสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
เสาร์ 9 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 8 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมพะยอม ผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการคุณธรรมจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  จัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผ่านระบบทางไกล (Video conference) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความตระหนักและเล็งเห็นถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ >> อ่านต่อ


การสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 กับโปรแกรม SAP
เสาร์ 9 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 9 มี.ค. 62 ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ตาก โดยสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จัดโครงการสัมมนาและบริการทางวิชาการสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติในยุค Thailand 4.0 กับโปรแกรม SAP โดย ผศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชีให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา นอกจากนี้นักศึกษาสาขาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ยังได้มอบเงินสมทบทุนให้แก่นัก... >> อ่านต่อ


สัมภาษณ์รอบ TCAS2 โควตาพิเศษ กลุ่ม B
เสาร์ 9 มีนาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ รอบ TCAS2 โควตาพิเศษ กลุ่ม B มีนักเรียนนักศึกษาเข้าสอบจำนวน 186 คน สำหรับโควตาพิเศษ กลุ่ม B ประกอบด้วยนักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา 3 ประเภท ได้แก่  1. โควตาโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ประกอบด้วย - โรงเรียนตากพิทยาคม - โรงเรียนผดุงปัญญา - โรงเรียวังประจบวิทยาคม - โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา