โลโก้เว็บไซต์ ปลุกจินตนาการสร้างสรรค์กับค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปลุกจินตนาการสร้างสรรค์กับค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ที่อุทยานแห่งชาติขุนพะวอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ "นักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์" มีนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมโครงการจำนวน 54 คน และได้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูดาว ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์  โขขุนทด และนายวัชรินทร์  ฉัตรธง จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน โดยวันแรกมีการอบรมทั้งภาคบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวต่างๆ การดูดาวเบื้องต้น และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งและประกอบกล้องดูดาว การทำแผนที่ดูดาว รวมถึงการดูดาวบนท้องฟ้า และวันที่สองเป็นการแบ่งกลุ่มและนำเสนอสรุปผลที่ได้รับจากการอบรม

โครงการนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 1 มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจ สามารถใช้กล้องดูดาวและมีความรู้พื้นฐานเรื่องการดูดาว นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ได้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในอนาคตอีกด้วย

ภาพ: ไพพันธุ์ สุวรรณเศรษฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา