โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 16 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาโครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา