โลโก้เว็บไซต์ โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานเหมือง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานเหมือง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ระบบบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลงานเหมือง
“ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง แหล่งเรียนรู้เป็นองค์ประกอบสำคัญ ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา