โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมโยธา ร่วมสัมมนาการให้ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วิศวกรรมโยธา ร่วมสัมมนาการให้ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาวิศวกรรมโยธา ร่วมสัมมนาการให้ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ
วันที่ 28 เมษายน 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การให้คว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา