โลโก้เว็บไซต์ 2023-08-15 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2023-08-15


คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. พร้อมรับประกาศเกียรติคุณแพลตฟอร์ม บริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี และ บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566
อังคาร 15 สิงหาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS)  ปี พ.ศ. 2565 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ในภายในงาน TechnoMart 2023 พร้อมเข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณ  คลินิกเทคโนโลยีทีมีผลงานดีเด่น  แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service : TCS) และ โครงการแพลตฟอร์มบ่มเ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา