โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-06 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2021-07-06

โครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อังคาร 6 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

             ในวันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการฝึกอบรมการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ผ่านช่องทางออนไลน์ (microsoft teams) โดยมีรองศาสตราจารย์สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการ และนางสาวสุปราณี ฟังเย็น ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้บุคลากรสามารถเบิกค่... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลตากออก
อังคาร 6 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ในฐานะคณะกรรมการประสานงานและดำเนินการในพื้นที่จังหวัดตาก ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โครงการส่งเสริมพัฒนาชุมชนภายในตำบลอย่างยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาฝีมือแรงงานชุมชน อาชีพพื้นฐานและอาชีพด้านการเกษตร ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา