โลโก้เว็บไซต์ 2019-07-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 วันที่ : 2019-07-25

การฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยวสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชุมชน
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ก.ค. 62 ที่อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ เข้ารับอารฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครตำรวจท่องเที่ยว จัดโดยสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก  เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยการส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าไปส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเนื้อหาการอบรมประกอบด้วยบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครตำรวจท่... >> อ่านต่อ


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2562 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม>>คลิ๊ก<< >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา