โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ. และ กรอ.
พุธ 26 มิถุนายน 2562

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 13.00 น. ที่หอประชุม มทร.ล้านนา ตาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวิทยากร นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พร้อมคณะ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษากองทุน กยศ. และนักศึกษากองทุน กรอ. เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงิน การปลูกฝังวินัยในการออม และการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาจากพี่สู่น้อง  >> อ่านต่อ


เหล่ากาชาดมอบสิ่่งของนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์
พุธ 26 มิถุนายน 2562

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดี (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) ให้การต้อนรับนางสุดาภรณ์  สงวนสัตรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมมอบสิ่งของแก่นักศึกษา >> อ่านต่อ


หารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พุธ 26 มิถุนายน 2562

วันนี้ (26 มิ.ย. 62) ที่ห้องประชุมพะยอม รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์) และคณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมการประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  >> อ่านต่อ


ต้อนรับผู้ว่าการฯ เต๋อหง ในโอกาสเยือนจังหวัดตาก
เสาร์ 22 มิถุนายน 2562

วันนี้ (22 มิ.ย. 62) เวลา 14.30 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ Mr.Wei Gang ผู้ว่าการแห่งรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองเต๋อหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะ ในการเดินทางเยือนจังหวัดตากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยผู้ว่าการฯ เต๋อหง ได้ให้เกียรติร่วมปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน จากนั้นได้เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และวิทยาลัยครูเต๋อหง ซึ่งนับเป็... >> อ่านต่อ


เชิญชวนร่วมค่ายนวัตกรรมอาหาร สร้างผู้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จันทร์ 17 มิถุนายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก โดย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล รองคณบดีฯ นำทีมคณาจารย์เข้าพบผู้บริหารสถานศึกษาและครู ประกอบด้วย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนแม่กุวิทยาคม และโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสร้างผู้นำนวัตกรรมฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 "ค่ายนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Camp)" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม... >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จัดโครงการสืบสานอนุรักษ์การทำน้ำอบไทย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการทำน้ำอบไทยเป็นเครื่องหอมไทยที่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อาทิ สำหรับสรงน้ำพระหรือรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆ เป็นของฝากหรือของที่ระลึกแก่บุคคลที่เคารพนับถือ และสามารถนไปใช้เป็นแนวทางหรือเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้ >> อ่านต่อ


เผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ขอประกาศเผยแพร่งบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลด >> งบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562 >> อ่านต่อ


การอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพครูภาษาอังกฤษ
อังคาร 11 มิถุนายน 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดย ศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงวิชาการและวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 60 ปีทรงครองราชย์ มีบุคลากรจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พื้นที่ตากเข้าร่วมโครงการ โดยเนื้อหาประกอบด้วยการพัฒนาวิชาชีพครูด้านการจัดการสอนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษและเนื้อหา (Content and Language Integrated Learning: CLIL) การถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการการสอนโดยคณาจารย์จากกลุ่มภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำตัวอย่างแผนการสอนแบบ ClIL พร้อมทั้งน... >> อ่านต่อ


ปฐมนิเทศนักศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาและการฝึกงานทางวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562 โดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักศึกษาจากคณะและหลักสูตรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 175 คน ประกอบด้วย  หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า การจัดการทั่วไป การท่องเที่ยวและการโรงแรม และคหกรรมศาสตร์ และมีสถานประ... >> อ่านต่อ


การตรวจประเมินคณะภาพการศึกษาหลักสูตร ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล
ศุกร์ 7 มิถุนายน 2562

วันนี้ (7 มิ.ย. 62) ที่ห้องราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.อนุชา กอนพ่วง รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร พร้อมคณะ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และให้คำแนะนำในการจัดทำและปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรแก่คณาจารย์ที่เข้ารับร่วมการตรวจประเมินฯ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 570


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา