โลโก้เว็บไซต์ พิธีมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

พิธีมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2566 โดย ณัฐพงษ์ มาลีแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 28 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี ตาก พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ เข้ารับมอบป้ายเครื่องหมายและใบอนุญาตของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก โดยมีนายเฉลิมพงษ์  บุญรอด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานในพิธี อนึ่งการเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตากมีวัตถุประสงค์เพื่อการขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ได้รับจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาอาชีพภาคบริการ ได้แก่

  1. สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ซึ่งจัดตั้งอยู่ในสาขาธุรกิจอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
  2. สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(กราฟิก) ระดับ 1 ซึ่งจัดตั้งอยู่ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา