โลโก้เว็บไซต์ โครงการที่พัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ของ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

โครงการที่พัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ของ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566 โดย ณัฐพงษ์ มาลีแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 5 การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามแนวเศรษฐกิจพิเศษ โดยเป็นการอบรมของ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ณ ห้องจัดเลี้ยง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

          ซึ่งภายในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรินยา สุภัทรานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตร บช.บ.การบัญชีและอาจารย์สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร บธ.บ.การตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบการ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา