โลโก้เว็บไซต์ วิศวกรรมโยธา ร่วมสัมมนาการให้ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีดและเหล็ก) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วิศวกรรมโยธา ร่วมสัมมนาการให้ความรู้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีดและเหล็ก)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 เมษายน 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 331 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 28 เมษายน 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง(คอนกรีดและเหล็ก) จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ณ ห้องเวียงปิง โรมแรมเวียงตาก จ.ตาก โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ข้อกำหนด มอก. การตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความรู้ด้านมาตรฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และในการประกอบวิชาชีพสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา