โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 689 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรตาก เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้รับทราบเกี่ยวกับการชี้แจงการทำเอกสารในการออกฝึกสหกิจศึกษา ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา บันทึกวีดีทัศน์กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี โดยคุณวีรยุทธ วาณิชกมลนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมกลาง บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ในฐานะศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน พร้อมกับบรรยายให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติตน ปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาในระหว่างฝึกงาน การบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงานตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยวิทยากร คุณศิวพันธ์ โดดเดี่ยว หัวหน้าแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กพฝ.เขื่อนภูมิพล และคณะ นอกจากนี้มีการนำเสนอการฝึกวิชาชีพในต่างประเทศ ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา