โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในโอกาสครบรอบ 80 ปี โรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 ตุลาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1242 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 80 ปี "โรงเรียนช่างไม้สู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก" วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 (ขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย ปีจอ) จำนวน 2561 กอง กองละ 199 บาท หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี หรือเป็นนักศึกษากิจกรรมดีเด่น หรือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2. เพื่อเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่รอรับการโอนเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือนักศึกษาที่มีความประพฤติดีแต่ขัดสนเงินค่าเล่าเรียนในระหว่างการศึกษา
3. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา หรืองานอื่นๆ ของสมาคมฯ

ทั้งนี้ สามารถบริจาคได้ที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก หรือบริจาคโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาตาก ชื่อบัญชี "สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก (ออมทรัพย์)" เลขที่บัญชี 603-0-68739-5 โดยแจ้งรายชื่อผู้บริจาคผ่าน ID Line: r.t.t.a. หรือ โทร. 095-339-0283

คณะกรรมการที่ปรึกษาและอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
ประธานกรรมการ
1. นายอุดร ตันติสุนทร (อดีต รมช.มหาดไทย และ รมช.เกษตรฯ)

รองประธานกรรมการ
1. นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ (อดีต รมต.อุตสาหกรรม และ รมต.ศึกษาธิการ)

กรรมการ
1. รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี มทร.ล้านนา 
2. รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา 
3. ผศ.นิวัติ มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ 
4. น.ส.สุรีย์พร สง่าใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ 
5. นายสุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
6. รศ.สมชาติ หาญวงษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 
7. ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผู้ช่วยอธิการบดี 
8. ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้ช่วยอธิการบดี 
9. น.ส.ปิยมาส ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. นายกิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
11. ผศ.ภาวร ฝั้นชมภู คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
12. ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
13. นายยรรยง เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
14. ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
15. นายอนันท์ ทับเกิด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. นายภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
17. นายพฤษพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
18. ผศ.อรุณ โสติถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
ฯลฯ

คณะกรรมการดำเนินการและประสานงาน
ประธานกรรมการ
1. พลตรี พรชัย เอี่ยมสนิทอมร นายกสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก

กรรมการ
1. พ.ต.ท.ไพบูลย์ รักษาวงศ์ 
2. นางสาวบุษบา ตาไว
3. นายนครินทร์ จิตตธร
4. นายบุญเลิศ อินยาโส 
5. นายชรินทร์วัชร์ ตาเรือนสอน
6. นายนครกันทะวงศ์
7. นายสำอางค์ หนุนเงิน
8. นายวิฑูรย์ สายเพ็ญ
9. นายพรหมเมศ เตชะวรงค์
10. นายบุญเท จันทนะโพธิ
11. นายสุทธวัฒน์ กาปินตา
12. นายสมเดช ศรีวิเชียร
13. นายจักรกฤษณ์ ปิ่นไชยเขียว
14. นายอำนาจ สาเขตร์
15. นายประโยชน์ คมคาย
16. นายอัสนีย์ ศรีสวัสดิ์
17. นายศิริชัย เทียนทอง
18. นายอนุชิต เกียรติสิน
19. นายสุเทพ แจ้งมี
20. นายจเร นะราชา
21. นายเดชา ครุฑาทิน
22. นายสบเกษม แหงมงาม
23. นายไพศาล แก้วทันคำ

คณะกรรมการอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส (มทร.ล้านนา ตาก)
1. ผศ.ทนงค์ศักดิ์ ยาทะเล 
2. ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน 
3. นายขวัญชัย เทศฉาย 
4. นายสนธยา ทองอรุณศรี
5. นายปกรณ์ ลวกุล 
6. ผศ.เผด็จ ทุกข์สูญ 
7. ผศ.เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร 
8. นายจตุรงค์ แป้นพงษ์
9. นางกรรณิการ์ ฤทธิ์ชุน 
10. นางชญาภา บัวน้อย 
11. นางสาวชญาภา อินอยู่ 
12. นายพิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์
13. นางสาวนาวลักษณ์ เอื้อพิชญานนท์ 
14. นางพิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ 
15. Mr.Evaristo Claudio Mercado 
16. นายธานินทร์ สุเชียง
17. นายจักรรัฏฐ์ ธรรมจิต 
18. นางสาวอัจฉรา ดลวิทยาคุณ 
19. นางสาวกิรณา แย้มกลิ่นพุฒ 
20. นายเอกลักษณ์ สุมนพันธุ์
ฯลฯ

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา