โลโก้เว็บไซต์ กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า เกษียณอายุราชการ 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า เกษียณอายุราชการ 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 325 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

28 ก.ย. 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 “กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า” ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานแสดงกตเวทิตา พร้อมมอบพวงมาลัยและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และกล่าวเชิดชู “คลังแห่งความรู้ ปูชนียบุคคล” โดยปี 2561 มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

1. ผศ.สุรเกียรติ  สนิทมาก อาจารย์ประจำสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สอนระดับ ปวส.ช่างจักรกลหนัก ปวส.ช่างยนต์ และสอนในระดับปริญญาตรี ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล

2. ผศ.ลภัสรดา  รังสิตราพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

3. ผศ.เยาวลักษณ์  คำแล อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สอนในวิชาแคลคูลัส ในระดับ ปวส.

4. ผศ.ศีลพร  พึ่งเจริญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาภาษาตะวันออก คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์

5. อาจารย์ภานุ  วัชระนฤมล อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

6. คุณเต็ม  สอนวงษ์ พนักงานบริการประจำอยู่อาคาร 9

7. คุณทิพวรรณ  ยาพิณ ท่านเป็นพนักงานบริการประจำอาคารอำนวยการ

 

ภาพ: พัฒนพงศ์  ค้งตระกูล และ อภิวัฒน์  คำวาทออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา