โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมรณรงค์จัดการขยะ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก ร่วมรณรงค์จัดการขยะ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 574 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกิจกรรมรณรงค์จัดการขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย และขยะอันตรายของประเทศ ซึ่งมีสาระสำคัญให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรด้วยวิธี 3R ได้แก่ Reduce, Reuse และ Recycle โดยการมีส่วนร่วมจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มุ่งสู่การแก้ไขปัญหาขยะอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวิธีการสำคัญ ได้แก่ การลดการเกิดขยะมูลฝอยหรือขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ การเก็บขนขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ การกำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นต้น

ภาพ: ณัฐพัชร์ โกอินต๊ะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา