โลโก้เว็บไซต์ โครงการคืนรังคลังความรู้วิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการคืนรังคลังความรู้วิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กันยายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 373 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5-7 กันยายน 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการคืนรังคลังความรู้วิชาชีพนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มากความสามารถ และศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ประสบความสำเร็จในอาชีพมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่

- เกม Kahoot และบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บรรยายและฝึกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเชิงวัตถุ และเขียนโปรแกรมในโลกปัจจุบัน และวิกฤติการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโลกปัจจุบัน โดยวิทยากรคุณชัยวัฒน์ สมศรี 

- เส้นทางสายวิชาชีพในด้านการปรับแต่งเว็บไซต์ และการค้นหาในตำแหน่งที่ดีที่สุด (Search Engine Optimization : SEO) โดยวิทยากรคุณสรญา แสงเย็นพันธ์

- บรรยายความรู้สู่เส้นทางสายวิชาชีพในด้านกราฟิกและระบบมัลติมีเดียในชีวิตประจำวัน และใช้งานโปรแกรมกราฟิกเบื้องต้น การใช้งานโปรแกรมกราฟิกและมัลติมิเดียในปัจจุบัน โดยวิทยากรคุณณัฐพล มาหวัน

โครงการคืนรังคลังความรู้วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมองค์ความรู้และการใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้มีองค์ความรู้ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ และประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไป ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและประสบการณ์ของคณาจารย์ที่มีการปฏิบัติเป็นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนงานด้านการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาจารย์ บุคลากรของคณะ และศิษย์เก่า มีองค์ความรู้ในด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และพัฒนางานในและนอกห้องเรียนชั้นเรียน และการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ และเครือข่ายการทำงานระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งจะได้พัฒนาทั้งงานฝึกงาน สหกิจศึกษาแม้กระทั้งการทำงานประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก: อ.รุ่ง หมูล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา