โลโก้เว็บไซต์ English Camp 2018: โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

English Camp 2018: โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 911 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสโลป อาคาร 60 ปี ทรงครองราชย์ ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจำนวน 250 คน ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาคณะและสาขาอื่นในมหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมเป็นฐานทักษะและฐานบูรณาการ 4 ฐาน ได้แก่ ฐานทักษะการฟัง ฐานทักษะการพูด ฐานทักษะการอ่าน และฐานทักษะการเขียน โดยให้นักศึกษาแยกกิจกรรมในแต่ละฐานจนครบทั้ง 4 ฐาน และสรุปกิจกรรมตามลำดับ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) จัดเพื่อสร้างแรงจูงใจในการศึกษาภาษาอังกฤษโดยบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาอังกฤษนันทนาการ และวิชาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษและทัศนคติที่ดีของนักศึกษา และเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมวิชาร่วมกันและเกิดสัมพันภาพอันดีงาม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา