โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 โรงเรียนพลูหลวงวิทยา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 328 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินกิจกรรมโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ณ โรงเรียนพลูหลวงวิทยา โดยกิจกรรมในวันนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์เครื่องขนส่งโดยใช้หลอดกาแฟ กระดาษ และไม้ลูกชิ้น เพื่อขนส่งน้ำผ่านช่องทางต่างๆ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3

โครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3 ได้แก่ S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=art, M3=Mathemetic, Management, Marketing โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของบุคลากรทั้ง 4 คณะ ในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาระดับต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา