โลโก้เว็บไซต์ RMUTL-STEAM3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

RMUTL-STEAM3 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 596 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดำเนินกิจกรรมโครงการล้านนาตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โดยกิจกรรมในวันนี้ได้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการประดิษฐ์ว่าวเพื่อให้ลอยอยู่บนอากาศโดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3

โครงการล้านนา ตาก เรียนรู้วิทย์ คิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างเทคโนโลยี (RMUTL-STEAM3) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ STEAM3 ได้แก่ S=Science, T=Technology, E=Engineering, A=art, M3=Mathemetic, Management, Marketing โดยการบูรณาการความเชี่ยวชาญและความร่วมมือของบุคลากรทั้ง 4 คณะ ในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาระดับต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติให้มีคุณภาพต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา