โลโก้เว็บไซต์ โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมทองกวาว ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษา "การให้คำปรึกษานักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดการประเมินผลและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและงานทะเบียนเกี่ยวกับระบบทะเบียนกลาง และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักศึกษาในยุคปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม โดยมีคณาจารย์จากคณะและสาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา