โลโก้เว็บไซต์ สร้างฝายถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

สร้างฝายถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ตามโครงการเยาวชนปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 1434 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก จัดโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี พ.อ.เสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก เป็นประธาน มีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก กลุ่มรักษ์ป่าน้ำรึม กลุ่มรักษ์ป่าเมืองตาก ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองตากเข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การปกป้องผืนป่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ก่อนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านหนองกะโห้ ต่อไป

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้และการปลูกป่าทดแทน เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนในพื้นที่เพิ่มเติมองค์ความรู้ วิธีปกป้องรักษาและเข้าใจพื้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้เยาวชนเชื่อมั่นและเห็นความสำเร็จยของการร่วมมือร่วมใจกัน การรวมพลังและศักยภาพของการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเป็นกระบวนการเดียวกันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา