โลโก้เว็บไซต์ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การผลิตสื่อสร้างสรรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 สิงหาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (1 ส.ค. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ดร.สนธยา ทองอรุณศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาตาก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจัดโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตากและชมรมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทยจังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเด็กและเยาวชนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวะ สื่อมวลชน และภาคีเครือข่าย เป็นการอบรมในรูปแบบสัญจรเข้าหากลุ่มเป้าหมายในหัวข้อการสื่อสารในยุคประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้สิบเอกพงศ์พันธุ์ศักดิ์ พึ่งชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ เทคนิคการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ การตัดต่อและการทำสกู๊ปข่าวสารบนมือถือ 

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงในการป้องกันและแก้ไขไม่ให้เด็กและเยาวชนไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งนี้สภาพปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่มีมานาน และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นการทำลายสังคม เศรษฐกิจ และครอบครัว ปัญหาดังกล่าวจึงต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อช่วยกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนและสังคมต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา