โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ To be No.1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นักศึกษา มทร.ล้านนา ตาก คว้ารางวัลออกแบบโลโก้ To be No.1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 143 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มิ.ย. 61 ที่อาคารกิตติคุณ นายเฉียบชัย ทองเลิศล้ำ (เซียน) นักศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มทร.ล้านนา ตาก รับโล่และเงินรางวัลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ To be No.1 จังหวัดตาก จากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นโครงการที่มีลักษณะการดำเนินงานแบบบูรณาการ ตามพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ที่ทรงเน้นยํ้าว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ มิอาจสำเร็จได้ด้วยบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกคนทุกองค์กร ต้องร่วมแรงร่วมใจและประสานความร่วมมือกัน

จังหวัดตาก โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก จึงได้กำหนดการประกวดออกแบบ ตราสัญลักษณ์ (Logo) TO BE NUMBER ONE จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสและความตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดตาก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา