โลโก้เว็บไซต์ ต้อนรับคณะ อบจ.เชียงราย ศึกษาดูงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษกระจก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ต้อนรับคณะ อบจ.เชียงราย ศึกษาดูงานนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากเศษกระจก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 750 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (12 มิ.ย. 61) ที่ห้องประชุมพะยอม ผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการเข้าศึกษานวัตกรรมการนำเศษกระจกประยุกต์ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยฯ จากนั้นนำคณะศึกษาดูงานชมการแสดงผลงานและสาธิตวิธีการทำแผ่นพื้นทางเดินด้วยเศษกระจก โดยนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีการดำเนินโครงการส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการสำหรับการกำจัดขยะชุมชน เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการสร้างนวัตกรรมการกำจัดขยะแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมอบรมการนำขยะประเภทกระจกมาสร้างนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และจากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายโดยการนำข้อมูลปริมาณขยะของเสียเข้าสู่ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายในชุมชนจังหวัดเชียงราย (D-Toc) พบว่ามีปริมาณเศษกระจกจำนวนมาก และจากการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมการนำเศษกระจกมาปรับปรุงเป็นเส้นทางจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงเข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากเศษกระจกเพื่อเรียนรู้และจะได้นำไปประยุกต์ใช้และถ่ายทอดสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้







ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา