โลโก้เว็บไซต์ วิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

วิพากษ์ร่างรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 147 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและวิพากษ์ร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยวิทยากร รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร หัวหน้างานประกันคุณภาพ มทร.ล้านนา พิษณุโลก ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา