โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 2 มิถุนายน 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 443 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมคำพุฒ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน เขตพื้นที่ตาก ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษา ตาก ได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประกันคุณภาพ แนวทางการเขียนรายงานประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมและวิพากย์รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา