โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดย ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผอ.กองบริหารทรัพยากร ตาก เปิดโครงการและให้ข้อแนะนำการปฏิบัติตนในสถาบันอาชีพอาชีวศึกษา นอกจากนี้มีการบรรยายแนะนำเอกสารคู่มือการฝึกประสบกาษณ์วิชาชีพครู คู่มือการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาและขั้นตอนการจัดทำและการนำเสนอผลงานวิจัยพร้อมทั้งเอกสารประกอบการสอนให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านสายอาชีพ เสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ภาพ: พิมพ์วิมล แผ่วสูงเนินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา