โลโก้เว็บไซต์ การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS1 และ TCAS2 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ รอบ TCAS1 และ TCAS2

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นักศึกษารอบ TCAS1 (Portfolio) และรอบ TCAS2 (โควตา) กรอกประวัติลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2561

ขั้นตอนการกรอกประวัติ
1. ตรวจสอบรหัสนักศึกษาจากบัตรลงทะเบียน/ใบเสร็จรับเงิน รหัสนักศึกษาจะปรากฏอยู่ด้านบนมุมซ้ายมือ
2. นำรหัสนักศึกษาเข้าไปลงทะเบียนกรอกประวัตินักศึกษาที่เว็บระบบทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยฯ 
Username = รหัสนักศึกษา
Password = เลขประจำตัวประชาชน

เว็บสำหรับดูรหัสนักศึกษา https://datacenter.rmutl.ac.th/entrance61/regispay/idstd_tak.php
เว็บสำหรับกรอกประวัตินักศึกษา https://regis.rmutl.ac.th/student/login


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา