โลโก้เว็บไซต์ คณะ/สาขา เกณฑ์การคัดเลือก รอบ TCAS3: รับตรงร่วม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คณะ/สาขา เกณฑ์การคัดเลือก รอบ TCAS3: รับตรงร่วม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 พฤษภาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 2299 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะ สาขา เกณฑ์คะแนน คุณสมบัติ และจำนวนรับ รอบ TCAS3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
2. มีคะแนน O-net, GAT, PAT ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3. มีความประพฤติเรียบร้อย มารยาทดี และไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม
4. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ไม่เป็นนักศึกษา TCAS1, TCAS2 ที่ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้ว (กรณีต้องการสมัครในรอบนี้ต้องทำการสละสิทธิ์เดิมก่อน
6. กรณีผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ ต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1400 ก่อนการรับสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตร

คุณวุฒิของผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษาถูกต้อง ที่ระบุตามประกาศคุณวุฒิของผู้สมัคร หากตรวจสอบพบว่าคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามที่ระบุ หรือตรวจสอบพบในภายหลัง มหาวิทยาลัยฯ ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก และจะไม่คืนเงินค่าสมัครหรือค่าบำรุงการศึกษาที่ชำระไปแล้วทุกรณี โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเรียกตรวจสอบเอกสารแสดงคุณวุฒิในวันสอบสัมภาษณ์

ดาวน์โหลดระเบียบการที่ http://tcas.cupt.net/src/round3book.pdf

ดาวน์โหลดคุณวุฒิผู้สมัครที่ http://entrance.rmutl.ac.th/R4/html/R403.pdfออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา