โลโก้เว็บไซต์ ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาภารกิจคณะสงฆ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ร่วมเป็นเกียรติเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อพัฒนาภารกิจคณะสงฆ์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 มีนาคม 2561 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (27 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมทองกวาว ผศ.ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ รองอธิการบดี ผศ.สุรสิทธิ์ แสนทอน ผอ.กองบริหารทรัพยากรมทร.ล้านนา ตาก ให้การต้อนรับพระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก นายสมนึก ปาปะเค วัฒนธรรมจังหวัดตาก นายสมพงษ์ หมวดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก และคณะสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาภารกิจของคณะสงฆ์ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตากจัดขึ้นเพื่อให้มีการดำเนินงานตามมติมหาเถรสมาคมในการขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการปกครอง ด้านศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ และด้านสาธารณสงเคราะห์ และการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา